KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Rejestracja / Recepcja

Składanie zgłoszeń o badanie lub terapię, wniosków o wydanie orzeczeń i opinii, odbiór opinii, orzeczeń i informacji z badań odbywa się:

 • w REJESTRACJI w godzinach: 08.00-16.00, nr tel. 62-764-00-00 wew. 25

 • w RECEPCJI w holu głównym Poradni w godzinach: 12.00-16.00.

Teren działania

TEREN DZIAŁANIA PORADNI OBEJMUJE SZKOŁY I PLACÓWKI Z TERENU MIASTA KALISZA.

Pomoc

Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a w przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli - ze względu na miejsce ich zamieszkania w rejonie działania Poradni.

Poradnia udziela pomocy uczniom i rodzicom dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej, słabowidzącej i niewidzącej oraz z autyzmem i z Zespołem Aspergera z terenu działania Poradni oraz aktualnie z terenu powiatu kaliskiego

Opiniowanie

Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych: w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach wymienionych powyżej, a związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia , w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko lub pełnoletni uczeń.

Diagnoza

Poradnia wydaje również - na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

Rodzic lub pełnoletni uczeń może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich , a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o jego stanie zdrowia a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informację niezbędne do wydania opinii. Opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia. Poradnia informuje o tym osobę składającą wniosek.

Poradnia przyjmuje wnioski w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zespoły Orzekające

W Poradni powoływane są Zespoły Orzekające działające na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).

Posiedzenia

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się:

 • we wtorki w godzinach 12.00-14.00 w gabinecie dyrektora
 • w czwartki w godzinach 12.00-14.00 w gabinecie wicedyrektora.

O terminie i godzinie posiedzenia Zespołu Orzekającego strony postępowania są informowane w formie pisemnej.

Zespoły orzekają o:

 • potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 • potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 • potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,

 • a także wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Szczegółowe zasady dotyczące działania Zespołów Orzekających, uprawnień wnioskodawców, danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego – zawierają przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).

 Opinie - dokumenty

Wzór opinii polonisty o uczniu

Formularz wniosku o wydanie kserokopii opinii

Formularz wniosku o wydanie informacji z badań

Formularz wniosku o wydanie opinii

Formularz opinii szkoły przedszkola lub placówki do wniosku o wydanie orzeczenia - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia

Formularz opinii szkoły lub przedszkola - do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia lub indywidualizowanej ścieżce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Formularz wniosku o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się - dla ucznia gimnazjum- szkoły ponadimnazjalnej- szkoły ponadpodstawowej

Indywidualne nauczanie

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Formularz zaświadczenia lekarza medycyny pracy dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Kształcenie specjalne

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowaczych dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Formularz zaświadczenia lekarskiego do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zgłoszenie do poradni

Formularz zgłoszenia do poradni psychologiczno - pedagogicznej

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu
odpowiada: Żaneta Kowalska
data: 30-08-2019
wytworzył: Żaneta Kowalska
data: 30-08-2019
data: 30-08-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 18-05-2018 - Edycja treści
 • 05-04-2018 - Edycja treści
 • 19-10-2017 - Edycja treści
 • 19-09-2017 - Edycja treści
 • 05-08-2016 - Edycja treści
 • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2130